Prihláška

Blog

Mimoriadne prerušenie skupinového vyučovania v SZUŠ Ars Akademy

Mimoriadne prerušenie skupinového vyučovania v SZUŠ Ars Akademy
Aktuality 18. október 2020
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania uviedol v rozhodnutí v bode d, že mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. Zároveň škola prechádza na dištančné vyučovanie v skupinových odboroch. Bližšie informácie o vyučovaní vám poskytnú triedni učitelia. Individuálne vyučovanie naďalej prebieha za dodržania prísnych hygienických opatrení. Od rodičov žiadame, aby žiaci na vyučovanie priniesli tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" vždy s aktuálne platným dátumom a podpisom. Požadované tlačivo nájdete aj na stránke školy v časti "O škole" "Dokumenty školy".
Naspäť na všetky články
Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy